Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1    Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Testyourparfum.com zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2    Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3    Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door  Testyourparfum.com worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4    Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van  Testyourparfum.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door  Testyourparfum.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

5 Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2 – Aanbiedingen/overeenkomsten

1 Alle aanbiedingen van  Testyourparfum.com zijn vrijblijvend en Testyourparfum.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Testyourparfum.com. Testyourparfum.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt  Testyourparfum.com dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling

Artikel 3 – Prijzen en betalingen

1    De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en verwijderingsbijdrage (waar van toepassing) maar exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2     Testyourparfum.com biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Ideal, Creditcard, paypal en bankoverschrijving naar ons bankrekeningnummer. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Testyourparfum.com binnen is.

Artikel 4 – Levering

1    De door  Testyourparfum.com opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

2    Annulering van orders kan alleen via schriftelijke/email bevestiging van en aan Testyourparfum.com. , tenzij artikel 2.3 van toepassing is.

3    Mocht het bedrag van de bestelling reeds voldaan zijn, wordt deze binnen vijf werkdagen teruggestort op de tegenrekening van de klant onder toepassing van artikel 4.2

4    De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

1  De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan  Testyourparfum.com verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken of producten die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

Artikel 6 – Reclames en aansprakelijkheid

1    U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u  Testyourparfum.com daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Het artikel mag dan ook niet verder gebruikt worden.

2    Op de door  Testyourparfum.com geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt. Garantie afhandeling van alle geleverde producten dient uitsluitend via  Testyourparfum.com te verlopen.

3    Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product hersteld of vervangen wordt.

4    Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand teruggezonden worden of voor uw rekening worden hersteld/vervangen

Artikel 7 – Bestellingen/communicatie

1    Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Testyourparfum.com, dan wel tussen  Testyourparfum.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Testyourparfum.com, is  Testyourparfum.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Testyourparfum.com.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

1     Testyourparfum.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.

2    De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.

3     Testyourparfum.com zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld met uitzondering van de volgende gevallen. Wanneer een wettelijk voorschrift dat vereist; Wanneer dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; Wanneer dat noodzakelijk is voor het (doen) verrichten van accountantscontrole; Wanneer schriftelijke toestemming is gegeven door u als klant.

4    U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of email) verzoek hiertoe aan  Testyourparfum.com te richten. Binnen 4 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien u verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient u dat schriftelijk te melden.  Testyourparfum.com zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

Artikel 9 – Overmacht

1    Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Testyourparfum.com ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat  Testyourparfum.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2    Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Testyourparfum.com en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10 – Diversen

1    Indien u aan  Testyourparfum.com schriftelijk opgave doet van een adres, is Testyourparfum.com gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan  Testyourparfum.com schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

2    Wanneer door  Testyourparfum.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat  Testyourparfum.com deze Voorwaarden soepel toepast.

3    Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met  Testyourparfum.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Testyourparfum.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

4   Testyourparfum.com is bevoegd om bij de uitvoering van u bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2    Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 – Afkoelingsperiode

1    De afnemer heeft het recht door  Testyourparfum.com geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren op eigen kosten in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur + RMA en vermelding van de reden van retourzending.

2    Indien de artikelen onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Testyourparfum.com de betaalde prijs , zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retour ontvangst van de artikelen.

Beschadigde producten, producten met elke andere afwijking van het aan u geleverde, kunnen niet worden geretourneerd op basis van een beroep op de afkoelingsperiode.

3    Voor producten die  Testyourparfum.com met een beroep op de afkoelingsperiode retour ontvangt en die niet voldoen aan de voorwaarden, worden kosteloos retour gezonden aan u.

4    Wanneer de door  Testyourparfum.com afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 12.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd

5    Op maat gemaakt of wel geassembleerde producten welke zijn overgepakt van een originele verpakking naar een kleinere verpakking kunnen niet worden geruild of worden terug genomen.

Artikel 13 – Identiteit van de ondernemer

Naam van de ondernemer: Okker

Handelend onder namen: Testyourparfum.com

Vestigingsadres:
Gerbera 23
3247DR Dirksland

Telefoon: +31(0)613993237

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 72078367
Btw-nummer: NL002368826B75

Artikel 14 – Parfum product Disclaimer

Testyourparfum is op geen enkele manier aangesloten, onderschreven, gesponsord of ondersteund door een van de merken waarvan wij de producten leveren. Alle logo’s en banners op deze website met betrekking tot merken zijn eigendom van het respectieve merk. In geen geval zullen we ooit enig merklogo of handelsmerk repliceren, dupliceren of kopiëren, noch zullen we inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van deze bedrijven. De Testyourparfum website zal aan klanten altijd duidelijk laten zien dat de producten waarop deze disclaimer van toepassing is, zijn samengesteld uit echte parfum flesjes die zijn vervaardigd door de oorspronkelijke en beoogde eigenaar van het eigendomsrecht. Het aangeboden eindproduct is de originele parfum aangeboden in onze verpakking.